Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Free Your Light (versie 1.0 21/6/2019) 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 • Free Your Light: de Free Your Light Run en Free Youir Light Walk. 
 • Organisatoren: Sportbedrijf Arnhem B.V. en Stichting Bridge to Bridge Arnhem. 
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon (m/v) die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan Free Your Light. 

 De Deelnemer verklaart zich bekend met en onderwerpt zich aan de algemene voorwaarden. 

 1. De Deelnemer mag slechts aan Free Your Light deelnemen als hij/zij het online inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en het inschrijfgeld volledig is voldaan. 
 2.  Annulering van de inschrijving is niet mogelijk. 
 3.  Deelname aan Free Your Light geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. 
 4. Deelnemers nemen deel voor eigen risico. De Organisator verklaart geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. 
 5. De Organisator en de medische staf hebben het recht een deelnemer uit te sluiten van het evenement c.q. van het evenement te verwijderen.
 6. Instructies van politie, Organisator en medewerkers van Free Your Light moeten direct en stipt worden opgevolgd. Ook dient men de aangegeven aanlooproute te volgen. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben. 
 7. De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de Organisator ontheffing verleend is. 
 8. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen, enkele afstanden of de gehele Free Your Light af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld. 
 9. Voor beide afstanden geldt een uiterste finishtijd. Dit is anderhalf uur nadat de laatste deelnemers van start is gegaan. 
 10. Achter de laatste loper rijdt een ‘bezemwagen’. Nadat de verkeersmaatregelen zijn opgeheven, dient iedereen zich weer aan de gebruikelijke verkeersregels te houden. 
 11. Het herkenbaar dragen van het deelnemersbewijs is verplicht. 
 12. Van iedereen wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten. 
 13. De Deelnemer gaat bij voorbaat akkoord met eventueel gebruik van beeltenis gemaakt door Organisator in druk, op foto, film, video e.d., waarop de Deelnemer zichtbaar is, voor promotionele doeleinden van Free Your Light of andere, door de Organisator georganiseerde evenementen zonder daarvoor een vergoeding te claimen. Een verzoek om verwijdering kan worden ingediend via info@freeyourlight.nl. 
 14. De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan Organisator en haar partners ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer ten behoeve van deze of andere Bridge to Bridge evenementen. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail (info@freeyourlight.nl) aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten 
 15. De Deelnemer verklaart geen commerciële activiteiten te ondernemen uit naam van de Organisator zonder uitdrukkelijke toestemming van de Organisator 
 16. Het gebruik van de naam en het logo van Free Your Light en de Bridge to Bridge is voorbehouden aan haar partners en sponsoren. Onrechtmatig gebruik van beeldmerken die toebehoren aan de Organisator zal mogelijk rechtsvervolging ten gevolg hebben. 
 17. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de Organisator.